دوره و شماره: دوره 12، شماره 32، تیر 1401 (بهار ) 

مقاله پژوهشی

تپه پهلوان؛ استقراری از دوران نوسنگی جدید و مس وسنگ انتقالی در شمال شرق ایران

صفحه 7-30

10.22084/nb.2021.21466.2122

محمد حسین عزیزی خرانقی؛ افشین اکبری؛ مرجان مشکور؛ سپیده جمشیدی یگانه