دوره و شماره: دوره 10، شماره 26، پاییز 1399 

مقاله پژوهشی

1. چشم‌انداز باستان‌شناختی درۀ رازآور در دورۀ نوسنگی: بررسی استقرارهای هزاره‌های هشتم تا ششم پیش ازمیلاد شمال استان کرمانشاه

صفحه 7-32

10.22084/nbsh.2020.21133.2094

شکوه خسروی؛ پاتریک پدرسن؛ سجاد علی بیگی؛ جو رو؛ محسن حیدری دستنائی؛ بهزاد میلادی؛ حجت دارابی؛ توبیاس ریشتر؛ پدر مورتنسن


2. مطالعۀ محوطه های حاشیۀ بیابان در عصر مفرغ

صفحه 33-54

10.22084/nbsh.2020.20127.2015

مجتبی خوارزمی؛ مهدی مرتضوی؛ فریبا موسی پور نگاری


5. عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری معماری پل‌های تاریخی ایران در مناطق ناهموار

صفحه 97-118

10.22084/nbsh.2020.20330.2030

احد نژاد ابراهیمی؛ ائلناز نظرزاده عنصرودی؛ فرناز نظرزاده عنصرودی


9. گونه شناسی خانه‌های تاریخی در بافت قدیم شهر اردبیل

صفحه 189-214

10.22084/nbsh.2020.21973.2162

سید مهدی حسینی نیا؛ کریم حاجی زاده باستانی؛ حبیب شهبازی شیران؛ رضا رضالو؛ شاهرخ شیدایی سولا