دوره و شماره: دوره 10، شماره 25، تابستان 1399 
6. بررسی و تحلیل الگوی استقراری دوره‌ی اشکانی حوضه‌ی آب‌ریز رودخانه‌ی لعل‌وار استان مرکزی

صفحه 113-136

10.22084/nbsh.2019.11504.1498

سیده لیلا بنی جمالی؛ علیرضا هژبری نوبری؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ سید رسول موسوی حاجی؛ جواد علایی مقدم