دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، پاییز 1396، صفحه 7-240 
10. شناخت فنون ساخت و اجرای لایه زراندود در سفال مینایی، بر اساس مطالعات میکروسکوپی و منابع کهن

صفحه 161-178

10.22084/nbsh.2017.10811.1471

ملیکا یزدانی؛ حسین احمدی؛ سید محمد امین امامی؛ محمد لامعی رشتی؛ داوود آقا علی گل؛ مهناز عبدالله خان گرجی؛ حمیده چوبک