دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، تابستان 1396، صفحه 1-257 
9. بررسی و مطالعه تحلیلی سفالینه‌های محوطه مالین؛ شهرستان باخَرز (خراسان رضوی)

صفحه 157-172

10.22084/nbsh.2017.6934.1289

جواد خدادوست؛ سید رسول موسوی حاجی؛ عابد تقوی؛ شهین پور علی یاری گوکی