نگاهی به یافته های شیشه ای دورۀ الیمایی در مناطق کوهستانی خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری باستان شناسی،گروه باستان شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار گروه باستان شناسی، دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

3 کارشناس ارشد باستان شناسی، رئیس اداره موزه ها و اموال اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خوزستان، اهواز، ایران.

چکیده

دشت خوزستان در جنوب‌غربی ایران از دو منطقۀ جغرافیایی کوهستانی و دشت تشکیل شده است. در دورۀ اشکانی، شاهد قدرت‌گیری و حضور اقوام الیمایی هم در مناطق کوهستانی و دشت‌های خوزستان هستیم. یکی از صنایعی که از دورۀ اشکانیان رونق گرفت، شیشه بود. شیشه‌های اشکانی در محوطه‌های دشت و مسطح خوزستان بسیار یافت می‌شود، درحالی‌که در نواحی کوهستانی به‌صورت محدود فقط در چند محوطه نمونه‌هایی یافت شد. هدف اصلی این پژوهش بررسی، معرفی و تحلیل نمونه ‏هایی از اشیاء و ظروف شیشه‏ای دورۀ اشکانی (الیمایی) است که از کاوش‌های باستان‌شناسی محوطۀ باستانی مناطق کوهستانی خوزستان، یعنی «برده‌نشانده» و «کل‌چندار» به‌دست آمده‌اند. پرسش‌های پژوهش عبارتنداز این‌که، با استناد به یافته‌های شیشه‌ای مذکور، کارگاه‌های شیشه‌گری در این منطقه وجود داشته یا این‌که اشیاء شیشه‌ای وارداتی هستند؟ روش ساخت اشیاء شیشه‌ای مذکور چیست؟ گونه‌های رایج ظروف مورد مطالعه در این نوشتار کدامند و چه نوع کاربری داشته‌اند؟ پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات ازطریق مطالعات کتابخانه‌ای (شامل استفاده از: کتب، گزارش‌ها و برخی مقالات) سعی‌بر آن دارد تا به پرسش‌های مطرح در این پژوهش پاسخ منطقی ارائه دهد. نتایج بیانگر آن است که یافته‌های شیشه‌ای محوطه‌های کوهستانی خوزستان به احتمال زیاد وارداتی بوده و نمی‌توانند در خود محل تولید شده باشند. فناوری ساخت و تولید اکثر اشیاء مذکور با روش دمیدۀ آزاد بوده است؛ هر چند از روش‌های دمیده در قالب، فشرده در قالب و قالب گلی نیز بهره برده‌اند که برای ساخت زیور‌آلات بوده است. ظروف شیشه‌ای مذکور اغلب مربوط به پیاله‌هاست، ولی ظروف ویژۀ مواد دارویی، آرایشی، ساغر و جام‌ها نیز جزو یافته‌ها بودند؛ هم‌چنین یافته‌های شیشه‌ای نشان می‌دهد که تجارت این کالا و روابط صلح‌آمیز فرهنگی در کنار کشمکش‌های نظامی ایران و روم برقرار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Looking at Glass Findings of the Elymaean Period in the Khuzestan Highlands

نویسندگان [English]

  • Moslem Jafarizadeh 1
  • Esmail Hemati-Azandaryani 2
  • Majid Sourosh 3
1 PhD in Archaeology, Department of Archaeology, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Archaeology, Faculty of Art and Architecture, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran.
3 Senior Archeology Expert, Head of the Department of Museums and Properties of the General Department of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts of Khuzestan Province, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Khuzestan plain in southwestern Iran is represented by two mountainous geographical regions and plain. During the Parthian period, we also saw the rise of the Elymaean in the mountainous regions and plains of Khuzestan. Glass was one of the industries that flourished during the Parthian period. Parthian glass is abundant in the plain and flat areas of Khuzestan, while in the mountainous areas only specimens are found in a few areas. The main purpose of this research is to investigate, introduce and analyze examples of objects and glass containers of the Parthian (Elymaean) glass obtained from archaeological excavations of the ancient area of Khuzestan mountainous areas such as: Bard-e-Neshandeh and Kal Chandar. The research questions are: Based on the findings of the mentioned glassware, were there any glass-making workshops in the area or were the glass objects imported? What is the method of making these glass objects? What are the common types of containers studied in this article and what kind of uses? The present study tries to provide a logical answer to the questions raised in this research by using descriptive-analytical and methodological data collection through library studies (including the use of books, reports and published articles). The results indicate that the glass findings of the Khuzestan mountainous areas are likely to be imported and cannot be produced locally. Most of the objects were manufactured by the blown technique, although they also used blown, compact, and mud molding techniques to make ornaments. The glass containers were mostly cups, but the containers for medicines, cosmetics, sugars and cups were also found. The glass findings also show that trade in this commodity and peaceful cultural relations have taken place alongside the military confrontations between Iran and Rome.
Introduction
Based on ecological and natural geography studies, Khuzestan province in southwestern Iran is generally divided into two geographical parts. Its northern and eastern parts include mountainous areas and its western, central and southern parts include flat plains with rivers full of water. During the Parthian period, we are witnessing the rise to power and the presence of Elymaean tribes in the mountainous areas and plains of Khuzestan. In general, the Elymaean land included the eastern and northern parts of the ancient Elam region and the western slopes of the Bakhtiari Mountains. It seems that the Elymaean tribes lived in an area bounded on the east by Isfahan, on the south by Fars, on the west by Khuzestan, and on the north by the Medes, which were in fact on the communication routes of four important Province. Archaeological excavations in the plains and flat areas of Khuzestan, such as Shush (Susa), Saleh Davood, Gelalak and Dastva in Shushtar and the Parthian cemetery of Jobaji Ramhormoz, have found many Parthian glasses, while in mountainous areas only in a few areas Examples found.
 
Discussion
The main purpose of this research is to investigate, introduce and analyze samples of glass objects and vessels of the Parthian (Elymaean) period that have been obtained from archaeological excavations of the ancient site of the mountainous regions of Khuzestan, namely the slave of Bard-e-Neshandeh of Masjed Soleiman and the Kal Chandar of Izeh. These sites have been explored by Girshman and Mehrkian for several seasons. Another purpose is to compare the glass data of these areas with other similar samples in other areas for detailed study and citation. The ultimate goal is to get more information about the Parthian glass industry in terms of manufacturing technique, decoration, type of use and commercial connections. Also, interpretive knowledge of the studied parts and understanding the evolution of the glass industry in these areas are other objectives of this research. The necessity of conducting this research is to know more about glass findings, commercial relations, existence of glass workshops and obtaining more information about their construction method, shape and decorations in this period.
Research questions include: Based on the above findings, were there any glass workshops in this area or are the glass objects imported? What is the method of making the mentioned glass objects? What are the common types of dishes studied in this article and what kind of use did they have? The present study tries to provide a logical answer to the questions raised in this research with a descriptive-analytical approach and data collection method through library studies (including the use of books, reports and articles).
It should be noted that the glass finds of the slave include pieces of pharmaceutical and cosmetic utensils, cups, jugs, jewelry, beads, spindles, figures and human motifs, toy objects, rings, and so on. While the glass works obtained from the Kal Chandar area only contain two special containers of drugs. In general, these works are made in a range of green colors, but there were other colored glasses such as azure, vegetable, black-brown, gray and cream. The technology of making and producing most of the mentioned objects has been free by blowing method, although they have also used blowing methods in molds, compressed molds and clay molds, which have been used to make jewelry. This shows that not only the old methods were not abandoned in this period, but along with the new innovation of glassmaking, ie the blowing method, other methods were also used to make the works. The decorations used on the glass are also interesting. Most of the decoration is related to the added strips that were placed horizontally, vertically, wavy and zigzag on the dishes. But decorations such as embossed ribbons, honeycomb carvings, feather-like patterns and embellishments are also other decorations used on glass objects. The glassware is often related to cups, but special containers for medicines, cosmetics, sachets and cups were also found. It should be noted that the artifacts found in terms of form and decoration are comparable with other ancient sites of the Parthian period in the plain of Khuzestan such as Shush (Susa), Saleh Davood, Gelalak, Dastva, Jobji and others. Similar samples of studied glass handicrafts have been found in other areas of the Iranian plateau such as Nahavand, Khark, Deilman, Gilan, Azerbaijan, etc. Similar examples have been found in other parts of Iran during the Parthian period and in neighboring areas such as Mesopotamia, the eastern Mediterranean, Armenia, Egypt, and Roman-controlled areas, showing trade in these goods and peaceful cultural relations alongside Iranian military conflicts and Rome has been established.
 
Conclusion
Archaeological findings prove that the glass industry has been prevalent in the Khuzestan plain for a long time and has maintained its evolution and progress over time. Samples were also imported from the western regions, both by land and sea. However, the results of this study indicate that the glass finds of the mountainous areas of Khuzestan (ie, slaves and whole herds) are most likely imported and cannot be produced on site. Most likely, these glass handicrafts were brought from neighboring areas in Khuzestan or from Mesopotamia. Because so far, the explorers have not found any signs of Parthian glass workshop in the mountainous areas of Khuzestan, nor have glass works been reported in other areas of these areas. While according to research, there was a glass workshop in Susa, which is part of the plain. This argument is based on the fact that the manufacture of glassware and glass workshops requires special industrial techniques and methods that no examples of such production workshops have been reported in the mountainous regions of Khuzestan. Also, according to the geographical conditions of the study area, the production and use of glassware, which is very fragile and expensive, has no so-called economic justification. The found samples were mostly used as decorative and luxurious dishes. On the other hand, in archeological excavations in Iran and Mesopotamia, glass finds related to the 1st to 3rd centuries AD and at the same time with the second half of the Parthian rule have been obtained, which shows the extent of the use of vessels, ornaments and other glass artifacts of this period. Most of these artifacts have been discovered in Parthian tombs.
It is necessary to mention at the end that at the same time with the Parthian period, we are witnessing the flourishing of the glass industry in a wide range of her rule, which had never been seen before. The glassmaking of this period experienced a renaissance as well as important changes that culminated with the invention of the tailpipe in the Syrian-Palestinian territories and the innovation of blown glass in the middle of the first century BC. The method of blowing made the art of glassmaking out of luxury and into mass production. Also, using this method, the variety of shapes and sizes of glass was increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khuzestan
  • Glass Findings
  • Parthian Period
  • Bard-e-Neshandeh
  • Kal Chandar
- استرابو، 1382، جغرافیای استرابو سرزمین‌های زیر فرمان هخامنشیان. ترجمۀ همایون صنعتی‌زاده، تهران: موقوفات افشار.
- استروناخ، دیوید، 1379، پاسارگاد، (گزارشی از کاوش‌های انجام شده توسط مؤسسه مطالعات ایرانی بریتانیا، از سال 1961 تا 1963). ترجمۀ حمید خطیب شهیدی، سازمان میراث‌فرهنگی کشور (پژوهشگاه).
- آقاعلی‌گل، داود؛ جعفری‌زاده، مسلم؛ رهبر، مهدی، و مرادی، محمود، 1398، «کاربرد روش میکروپیکسی جهت آنالیز عنصری مهره‌های شیشه‌ای مکشوف از آرامگاه‌های صالح‌داود خوزستان: شواهدی از تجارت مصنوعات شیشه‌ای در دورۀ اشکانی». پژوهۀ باستان‌سنجی، شمارۀ 5 (1)، صص: 143-166.
- امستد، ات، 1372، تاریخ شاهنشاهی هخامنشیان. ترجمۀ محمد مقدم، تهران، نشر امیرکبیر.،.
- جعفری‌زاده، مسلم، 1397، «مطالعه و تحلیل هنر و صنعت شیشه‌گری دورۀ اشکانی، مطالعه موردی: داده‌های باستان‌شناختی محوطه‌های باستانی دشت خوزستان». رسالۀ دکتری باستان‌شناسی، استاد راهنما: دکتر آرمان شیشه‌گر، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
- جعفری‌زاده، مسلم، 1398، «بررسی آثار شیشه‌ای اشکانی کاخ شائور». مطالعات باستان‌شناسی، دورۀ 11، شمارۀ 1، دانشگاه تهران، صص: 35-54.
- رهبر، مهدی، 1373، «آرامگاه الیمایی گلالک شوشتر». میراث‌فرهنگی، ویژه‌نامۀ نخستین گردهمایی باستان‌شناسی ایران، شمارۀ 12، صص: 226-268.
- رهبر، مهدی، 1376، «کاوش آرامگاه‌های الیمایی گلالک شوشتر». یادنامۀ اولین همایش باستان‌شناسی، شوش، انتشارات سازمان میراث‌فرهنگی کشور، تهران، صص: 175-208.
- رهبر، مهدی، 1377، «گزارش حفاری گلالک شوشتر». بایگانی مرکز اسناد سازمان میراث‌فرهنگی کشور (منتشر نشده).
- رهبر، مهدی، 1378، «فصل اول کاوش‌های باستان‌شناسی صالح داوود». اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان خوزستان، (منتشر نشده).
- رهبر، مهدی، 1382، «فصل دوم کاوش‌های باستان‌شناسی صالح داوود». اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان خوزستان، (منتشر نشده).
- رهبر، مهدی، 1383، «گزارش کاوش آموزشی دانشجویان دانشگاه آزاد شوشتر در دستوا». اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان خوزستان، (منتشر نشده).
- سرفراز، علی‌اکبر، 1348، «شهر تاریخی دستوا در شوشتر». باستان‌شناسی و هنر ایران، شمارۀ 4، تهران، صص: 72-79.
- سرفراز، علی‌اکبر، 1357، «آیا مسجدسلیمان یک محرابه مهری است». بناهای تاریخی ایران، شمارۀ 1، تهران، صص: 41-47.
- سیمپسون، سنت جان، 1394، بررسی کلی شیشه ساسانی. ترجمۀ پارسا قاسمی، تهران: انتشارات سیوند.
- شریفی، فرشته، 1392: «گاهنگاری و طبقه‌بندی ظروف شیشه‌ای موزه‌های هگمتانه و آرامگاه بوعلی‌سینا همدان». پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، استاد راهنما: محمدابراهیم زارعی، دانشگاه بوعلی‌سینا همدان، دانشکدۀ هنر و معماری (منتشر نشده).
- شیشه‌گر، آرمان، 1394، «گزارش کاوش فصل دوم در گورستان اشکانی جوبَجی- ده‌یور (زمستان 1393)». اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان خوزستان، (منتشر نشده).
- صالح‌وند، نوید، 1394، تاریخچۀ شیشه و شیشه‌گری (ظروف شیشه‌ای دورۀ اشکانی مجموعه‌های موزه ملی ایران و موزه رضا عباسی)، تهران: نشر سمیرا.
- علی‌اکبرزاده‌کردمهینی، هلن، 1373، شیشه مجموعه مرز بازرگان. تهران:  سازمان میراث‌فرهنگی کشور.
- فرای، ریچارد، 1382، تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی ساسانیان. ترجمۀ حسن انوشه، تهران: امیرکبیر.
- فوکائی، شینجی، 1371، شیشه ایرانی. ترجمۀ آرمان شیشه‌گر، تهران: اداره کل میراث‌فرهنگی استان تهران.
- کالج، مالکوم، 1385، پارتیان. ترجمۀ مسعود رجب‌نیا، تهران: سحر.
- کامبخش‌فرد، سیف‌اله، 1377، «گور خمره‌های اشکانی». مجلۀ باستان‌شناسی و تاریخ، پیوست شمارۀ 1، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- مارکورات، یوزف، 1383، ایران شهر در جغرافیای بطلیموس. ترجمۀ مریم میراحمدی، تهران: طهوری.
- محمدی‌فر، یعقوب، 1387، باستان‌شناسی و هنر اشکانی. تهران: سمت.
- مهرکیان، جعفر، 1375، «نگارکند نویافته الیمایی شیرینو». میراث‌فرهنگی، شمارۀ 15، صص: 56-59.
- مهرکیان، جعفر، 1395، «کل‌چندار دره شمی، گزارش ادامه فصل سوم کاوش‌های باستان‌شناسی». پژوهشگاه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، (منتشر نشده).
- واندنبرگ، لویی؛ و شیپمن، کلاوس، 1386، نقوش‌برجستۀ منطقۀ الیمایی در دورۀ اشکانی، ترجمۀ یعقوب محمدی‌فر و آزاده محبت‌خو، تهران: سمت.
- یارشاطر، احسان، 1381، تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان، ترجمۀ حسن انوشه، جلد 3، قسمت 2، تهران: امیرکبیر.
 
- Agha-Aligol, D.; Jafarzadeh, M. & Moradi, M., 2018, “Micro-PIXE: A Powerful Technique in Measurement and Determination of Raw Materials of Glass Artifacts of Parthian Period From Shaur(Susa)”. J Res Archaeom, No. 4, Pp: 47‒ 65 (in Persian).
- Ali Akbarzadeh Kord-e Moheini, H, 1994, Collection Glass of Marze Bazargan. ICHO Publisher, Tehran (in Persian). 
- Antonaras, A., 2012, Fire and Sand. Ancient Glass in the Princeton University art Museum, New Haven and London.
- Arakelian, B. N.; Tiratzian, G. A. & Khachatrian, G. D., 1969, The Glass of Ancient Armenia. The archaeological monuments and specimens of Armenia 3, Yerevan.
- Barag, D. P., 1985, Cataloque of Western Asiatic Glass in the British Museum, vol: I.
- Buocharlat, R., & Haierinck, E., 2011, Tombes Depoque Parthe (Chantiers De La Ville Des Artisans). Memoires De La Delegation Archeologique En Iran, Tome XXXV.
- Carter, E. & Stolper, M. W., 1984, Elam: Survey of Political History and Archaeology. Berkeley, Los Angeles, London, University of California Publications, Near Eastern Studies.
- Collage, M, 2006, Parthian. Translated by Massood rajabnia, Sahar Publisher, Tehran (in Persian).
- Egami, N.; Fukai, S. & Masuda, S., 1966, Dailaman II, The Excavation at Noruzmahale and Khiramrud, 1960. Tokyo: The institute of oriental culture, the University of Tokyo.
- Fokai, Sh., 1992, Iranian Glass. Translated by: Arman Shishegar, Miras Farhangi, Tehran (in Persian).
- Freestone, I. C., 2006, “Glass production in late antiquity and the early Islamic period: a geochemical perspective”. in: Maggetti, Marino and Messiga, Bruno (eds.), Geomaterials in Cultural Heritage (Geological Society of London Special Publication 257), London: Geological Society of London, Pp: 201–216.
- Freestone, I. C., 2008, “Partho-Sasanian Glass and Glazes”. in: Priestman, S. & Simpson, St J. (eds.), Parthian, Sasanian and Early Islamic Pottery: dating, definition and distribution (A specialist workshop at The British Museum), London: British Museum: 3–5.
- Frye, R, 2003, History of Iran from the Seleucids to the collapse of the Sassanids. Translated by: Hasan Anoosheh, Amir kabir Publisher, Tehran (in Persian).
- Ghirshman, R., 1952, “Cinq Campagnes De Fouiless a Suse (1946 – 1951)”. Revue d’Assyriologie et d’archéologie orientale, No. 46 (1), Pp: 1-18.
- Ghirshman, R., 1976, “Terrasses sacrees de bard-e Nechandeh et Masjid-I Solaiman”. Memoires de le delegation archeologique en Iran, vol. XLV, Vol. 1 texte, Paris.
- Hansman. J., 1998, ”Elymais”. IRANICA, Vol VIII, Mazda publish.
- Harden, D. B., 1934, “The Glass of the Greeks and Romans”. Greece & Rome, Cambridge University Press, No. 3 (9), Pp: 140-149,.
- Henning, W. B., 1952, The Monuments and Inscriptions of Tang-I Sarvak. Asia.
- Hill, D., 2008, “Scientific analyses of ceramics from the Deh Luran plain, south-west Iran”. in: Priestman, S. & Simpson, St J. (eds.), Parthian, Sasanian and Early Islamic Pottery: dating, definition and distribution (A specialist workshop at The British Museum), London: British Museum: 9–11.
- Jafarizadeh M., 2019, “Investigating Parthian Glassworks from the Shaur Palace”. Journal of archaeological studies, No. 11(1), Pp: 35-54 (in Persian).
- Jafarizadeh M., 2018, Study and Interpretation of Parthian Art and Glass Industry (Case Study: Archaeological Data of Khuzestan Plain). Tarbiat Modares University (in Persian).
- Kambakhshfard, S., 1998, Parthian jar grave, Journal of Archaeology and history. University Publication Center, Tehran (in Persian).
- Markwart, Y., 2004, Eranasahr nach der Geographie desps. Moses xorenaci, Translated by: Maryam Mir Ahmadi, Tahori Publisher, Tehran (in Persian).
- Mehr Kian J., 2016, Kal Chandar of Shami, Report of their season of Archaeological excavations. ICHO Archive (in Persian).
- Mehr Kian, J., 1997, “Newfound Elymaean Relief of Shirino”. Journal of Cultural Heritage, No. 15, Pp: 56-59 (in Persian).
- Meyer, C., 1992, Glass from Quseir Al-Qadim and the Indian Ocean Trade. the oriental institute of the university of Chicago, No. 53.
- Mohamadifar, Y., 2008, Archaeology and Art of Parthian Period. Samt Publisher, Tehran.
- Negro Ponzi, N. M., 1968-69, “Sasanian Glassware from Tell Mahuz (North Mesopotamia)”. Mesopotamia, No. III-IV, Pp: 293-385.
- Negro Ponzi, N. M., 1972, “Glassware from Abu Skhair”. Mesopotamia, Pp:  215-240.
- Newby, M., 1995, The Beauty of Ancient Glass. Hadji Baba Ancient Art, London.
- Olmstead, A, 1993, The history of the Persian empire: Achaemenid period. Translated by: Mohamad Moghadam, Amie Kabir Publisher, Tehran (in Persian).
- Pliny, natural history, Vol. 7. Harvard University Press.
- Rahbar, M., 1994, “Elymaean tombs of Gelalak-e Shoshtar”. Cultural Heritage 12, Special Issue of first symposium of Iranian Archeology, 226-268 (in Persian).
- Rahbar, M., 1997, Excavation of Elymaean tombs of Gelalak-e Shoshtar, Memorial of first symposium of Susa. Publisher of ICHO (in Persian).
- Rahbar, M., 1998, “Excavation report of Gelalak-e Shoshtar”. ICHO Archive (in Persian).
- Rahbar, M., 2000, “Report of first season Archaeological Excavation in Saleh Davoud(Khuzistan)”. Tehran (in Persian).
- Rahbar, M., 2004, 2005, “Report of educational excavation of Shushtar Azad University students in Dastva”. The archive of Khozestan Administration of Cultural Heritage (in Persian).
- Rahbar, M. 2004, “Report of second season Archaeological Excavation in Saleh Davoud (Khuzistan)”. The archive of Khozestan Administration of Cultural Heritage (in Persian).
- Rahbar, M., 1997, “Tombeaux Elyme ens de Gelalak, pre s de Shushtar (Khuzestan)”. Archeologia, No. 339, Pp: 42 – 43 .
- Rahbar, M., 1999, “Shushtar Les Tombiaux de poque Parte de Gelalak”.Dossiers d Archeologie, Empires Perses, No. 243, Pp: 90-93.
- Rahbar, M., 2006, “Historical Iranian and Greek Relations in Retrospect”. in: Ancient Greece and Ancient Iran Cross Cultural Encounters. Mohammad Reza Darbandi and Antigoini Zournatzi (ed.) International Conference, Athens, Pp: 367 – 372 .
- Rehren, Th., Connolly, P.; Schibille, N. & Schwarzer, H., 2015, “Changes in glass consumption in Pergamon (Turkey) from Hellenistic to late Byzantine and Islamic times”. Journal of Archaeological Science, No. 55, Pp: 266–79.
- Salehvand, N., 2016, History of glass and glassmaking (Parthian glassware from the collections of the National Museum of Iran and the Reza Abbasi Museum). Samira Publisher, Tehran (in Persian).
- Sarfaraz, A., 1969, “The historical city of Dastva in Shushtar”. Journal of Archaeology and art of Iran, No. (4), Pp: 72-79 (in Persian).
- Sarfaraz, A., 1978, “Is Masjed Solyman a temple of Mitra”. Historical monuments of Iran, No. 1, Pp: 41-47 (in Persian).
- Sharifi, F., 2013, Chronology and Classification of glassware of Museums of Hegamataneh and Bu Ali Sina Tomb of Hamadan. Bu-Ali Sina University (in Persian).
- Shishegar, A., 2016, “Excavation report of Parthian cemetery of Jubaji, The archive of Khozestan Administration of Cultural Heritage”. (Unpublished report) (in Persian).
- Simpsom, J., 2016, Sasanian glass: an overview. Translated by: Parsa Ghasemi, Sivand Publisher (in Persian).
- Stein, S. A., 1940, Old Routes of Western iran. London, Macmillan.
- Stive, M. J., 2003, ĽÎle De Kark, Une Page De Ľ Historie Du Golfe Persique Et Du Monacisme Oriental. Paris.
- Strabo, 2003, Geography of Strabo Lands under the rule of the Achaemenids. Translated by: Homayoon Sanatizadeh, Endowments of Afshar, Tehran (in Persian).
- Stronach, D., 2000, Pasargadae: A report on the excavations conducted by the British Institute of Persian Studies from 1961 to 1963. Translated by: Hamid Khatib Shahidi, ICHO (in Persian).
- Tait, H., 1995, Five Thousand Years of Glass. British Museum.
- Vanden Berghe L. K. & Schippmann K, 2007, Les Relifs Rupestres d’Elymaide (Iran) de I’epoque Parhe. Translated by: Yaghoub Moahamdaifar and Azadeh Mohabatkho, Samt Publisher, Tehran (in Persian).
- Whitehouse, D., 2001, “The Glass, Annee”, Begram, No.11 (1), Pp: 437-499.
- Whitehouse, D., 2012, “The Glass from Begram”, Afghanistan: Forging Civilizations along the Silk Road, Pp: 54-63.
- Yarshater, E, 2003, History of Iran from the Seleucids to the collapse of the Sassanids. Translated by: Hasan Anoosheh, Amir kabir Publisher, Tehran (in Persian).