سفال عصر آهن در حوضه اترک میانی، شمال خراسان، ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای باستان شناسی، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، تهران، ایران .

2 استاد گروه باستان شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

اگر ایران را به چهار بخش تقسیم کنیم، با نگاهی اجمالی به فعالیت‌ها و کاوش‌های انجام شده در محوطه‌های عصر آهن ایران درمی‌یابیم که تمرکز آن‌ها در ربع شمال‌غربی ایران است. جایی که غرب، شمال‌غرب، شمال مرکز و نیمۀ غربی باریکۀ ساحلی دریای کاسپی را شامل می‌شود. نکتۀ مهم آنجا است که مبنای گاهنگاری عصر آهن در ایران نیز براساس کاوش‌ چند محوطه در بخش کوچکی از شمال‌غرب و تعمیم آن به تمام ایران است. به این‌ترتیب، با نگاهی دیگر به فعالیت‌های باستان‌شناسی عصر آهن مشاهده می‌کنیم نیمۀ شرقی ایران و به‌ویژه شمال‌شرق بسیار ناشناخته است؛ به‌جز چند انتشار انگشت‌شمار، عملاً دانسته‌ها از عصر آهن شمال‌شرقی ایران که امروزه تمام استان خراسان شمالی و بخش‌های شمالی استان خراسان رضوی را شامل می‌شود، ناچیز است. ‌در این مقاله تلاش می‌شود براساس جدیدترین پژوهش‌ها تصویری از عصر آهن بخش بزرگ از شمال‌شرقی ایران، با تأکید بر حوضۀ اترک میانی، ارائه شود. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی، برای نخستین‌بار سفال و ویژگی‌های سنت سفالی این حوزه توصیف شده و هم‌چنین سفال‌های آن گونه‌شناسی شده و این سفال‌ها در قالب 7 ریختِ سفالی معرفی می‌شود. پرسش‌های پژوهش عبارتنداز: اترک میانی در حوزه کدام فرهنگ یا سنت سفالی قرار می‌گیرد؟ علاوه‌براین ویژگی سفال‌های عصر آهن این حوضه چیست؟ براساس مطالعات سفالی، اترک میانی در عصر آهن جزو فرهنگ سفالی داهستان کهن است. داهستان، بخش بیابانی شمال دشت گرگان است که امروزه در جنوب‌غرب ترکمنستان قرار دارد. ویژگی این سنت سفالی، سفال‌های خاکستری است که از سفال خاکستری-سیاه البرز شرقی عصر مفرغ البرز شرقی منشأ گرفته است. در کنار سنت سفالی غالب در حوضۀ اترک میانی، سفال‌های نخودی منقوش معروف به یاز I نیز به تعداد اندک وجود دارد که نشان از تبادلات و برهمکنش‌های فرهنگی با مردمان یاز I دارد. در این پژوهش پیشنهاد می‌شود که که این منطقه به‌دلیل همجواری با فرهنگ یاز I ممکن است نقش مهمی در شکل‌گیری سنتی داشته باشد که بعدها به فرهنگ سیلک VI مشهور شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Iron Age Pottery in the Middle Atrak Basin, North of Khorasan of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohsen Dana 1
  • Alireza Hejebri Nobari 2
1 Ph.D. in Archeology, Ministry of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism, Tehran, Iran (RICHT).
2 Professor, Department of Archeology, Faculty of Literature and Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
If we divide Iran into four parts, we will see that the major part of activities and explorations carried out on the Iron Age is related to the northwestern quarter. This issue becomes important when we knowledge that the Iron Age chronology in Iran has been created based on the generalization of limited exploration results obtained from few sites in a small part of the Northwest. On the other hand, Iran’s eastern part completely ignored in the archaeological excavations of the Iron Age. Except for a handful of publications, our knowledge of the Iron Age in Northeast Iran is negligible. In this paper, using the latest research, we will try to present an image of the Iron Age in the Middle Atrak basin. For the first time, this article describes the pottery and features of the pottery tradition in this area. In this article, the pottery of the Middle Atrak basin is identified and classified into seven groups. According to the clay studies, the Middle Atrak in the Iron Age was part of the pottery tradition of the Archaic Dehistan. Dehistan is the desert in northern part of Gorgan plain, which is today located in southern Turkmenistan. The characteristic of this pottery is gray clay that originated from the black gray pottery of the Eastern Alborz in Bronze Age. Alongside the prevailing pottery tradition in the Middle Atrak basin, there are a number of well-known pottery clays known as Yaz I, which shows cultural exchanges and interactions with the people of the Yaz I. This study suggested that the Middle Atrak basin, due to its adjacency with culture Yaz 1, may play a significant role in the formation of tradition, which later became known as Silk VI.
Keywords: North Eastern Iran, Iron Age, Middle Atrak Basin, Archaic Dehistan, Yaz I.
 
Introduction
The Iron Age chronology in Iran has been created based on the generalization of limited exploration results obtained from few sites in a small part of the Northwest (Young 1965, 1967, Dyson 1965). On the other hand, Iran’s eastern part in general and the northeastern part in specific, completely ignored in the archaeological excavations of the Iron Age. Our knowledge of the Iron Age in Northeast Iran, which today includes the entire province of North Khorasan and northern parts of Khorasan Razavi province, is negligible.
Recently, it has been take steps to identification of the Iron Age in this region (Dana & Hejebri Nobari 2017, Basafa 2017, Vahdati 2016, 2018, Biscione & Vahdati 2012). It seems that some parts of the Northeastern of Iran was belonged to cultural sphere of Archaic Dehistan, and other parts to Yaz I culture. The Archaic Dehistan is characterized by potteries with majority of gray and a small percentage of red sherds (Kuz’mina 2007:379); all of sites of this culture was formed on virgin soil which all of them was abandoned suddenly without to transition to the next period (Kohl 1984: 206). The Yaz I period is characterized by handmade sherds painted by geometric motifs (Masson 1959). The sites of this period is formed on virgin soil and there is a clear gap between it and the previous period in all the excavated sites (Genito 1998: 90). 
In this paper, using the latest research, we will try to present an image of the Iron Age in the part of Iran northeast with an emphasis on the Middle Atrak basin. We used the data from explorations and identifications by some Iranian archaeologists in north Khorasan. As a result, 61 sites of the Iron Age were identified in the Middle Atrak basin. The data obtained from the surface survey of these sites were reviewed and added to the data from the excavations of two sites in the same area: Tappeh Bimarestan (Dana & Hejebri Nobari 2017) and Tappeh Rivi (Jafari et al. 2016).
The main object of this research is to answer this question which the middle Atrak Iron Age site was belonged to culture or pottery traditions. In addition, what are the characteristics of the Iron Age pottery of this basin?
 
The Sites
The pottery is only findings in the survey of the Iron Age sites of the Middle Atrak. The survey potteries are divided to three class of buff, red and gray. The making of gray pottery date backs to the Bronze Age in this region (Askarpour 2009). Essentially, the Iron Age gray pottery tradition has continued from the Bronze Age pottery tradition. Based on the surface survey, A few sites have a Bronze Age-Iron Age sequence. Based on the surveyor’s opinion (Rajabi 2014) and authors, the Takhteh Sir (IAMA49) is the key site to understanding of the Bronze and Iron Age of the region. It seems possible to obtain a bronze to Iron Age sequence in this site. It should be noted that there are several sites cannot be attributed to the Bronze Age or Iron Age despite having gray pottery on the surface, because these sherds are either body or have no typical characteristics so that they can be attributed to one of the two periods. One of the features of Iron Age potteries of the middle Atrak are low diversity of forms and types of sherds and also simplicity of ware edges. It is obvious in the excavations the region such as extensive excavation of Tappeh Bimarestan (IAMA37) (Dana & Hejebri Nobari 2017) and the stratigraphic excavation in Tappeh Rivi (IAMA34) (Jafari et al. 2016). While excavations in the north central of Iran’ sites such as Qeytariyeh Cemetery (Kambakhsh Fard 2007), Sialk Cemetery (Ghirshman 1939) and the residential site of Qoli Darvish (Sarlak 2011), the variety of ware forms is so great that it is not comparable to the Iron Age sites of Middle Atrak.
The typical sherds of Iron Age of the region is low. These potteries can generally be divided into 7 types based on forms.
 A) Tripod bowl
B) Simple inverted rim bowl
C) Handled jar
D) neckled jar
E) Bowl with horizontal handle stick to rim
F) Spouted pottery
G) Painted pottery entitled Yaz I
 
Conclusion
As one of the most important region around the archaic Dehistan culture, the middle Atrak basin was a place where communication and cultural interactions with the people of Yazd I culture established. Cultural exchanges were made between the two cultures in this way. Bowl with a ring handle attached to the edge of the Yaz I culture has entered to the Archaic Dehistan culture and was widely used by them. On the other hand, most of pottery forms of the Archaic Dehistan, especially the beak-shaped tubular vessels, was considered by people of the Yazd I culture. These cultural exchanges, especially what of the Yaz I people received from the Archaic Dehistan culture in term of cultural materials, may be signs of a cultural formation that the flourishing example of which is appeared in the Silk B Cemetery. Although the motifs of Silk B Cemetery, except in a few cases, in geometric one, do not resemble the Yaz I culture, but the color of the pottery, the color of the paints and the general characteristics of the pottery, as some researchers emphasize, are the signs this closeness. The dating is also support this assumption. In this regard, if the 8th century BC date is accepted for Silk VI, if the wave of expansion toward to the West was created by newcomers to modern-day Iran (who were probably belonged to the Yaz I culture), it is suggested an older date from Silk 6, the second half of the second millennium BC, for the early stages of cultural formation known as the Silk B Cemetery or Silk VI in the next few centuries by the authors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • North Eastern Iran
  • Iron Age
  • Middle Atrak Basin
  • Archaic Dehistan
  • Yaz I
- باصفا، حسن، 1396، «تبیین فرهنگ‌های دوره آهن دشت نیشابور براساس مواد فرهنگی تپه تیغ مهره». مجله جامعه‌شناسی تاریخی، دورۀ 9، شمارۀ 1، صص: 18-1.
- جعفری، محمدجواد؛ و تومالسکی، یودیت، 1394، «گزارش فصل دوم لایه‌نگاری محوطه ریوی دشت سملقان، خراسان شمالی»، گزارش‌های چهاردهمین گردهم‌آیی سالانه باستان‌شناسی ایران، به‌کوشش: حمیده چوبک، تهران: سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، صص: 96-90.
- دانا، محسن؛ و هژبری، علی، 1393، «الگوهای استقراری محوطه‌های پیش‌ازتاریخی جاجرم». مجموعه مقالات همایش بین‌المللی باستان‌شناسان جوان، به‌کوشش: محمدحسین عزیزی‌خرانقی، مرتضی خانی‌پور و رضا ناصری، تهران: دانشگاه تهران، صص: 310-295.
- دانا، محسن؛ و هژبری‌نوبری، علیرضا، 1396، «یک گورستان: کاوش تپه بیمارستان آشخانه (خراسان شمالی) از دیدگاه فرآیندهای دگرگونی». مطالعات باستان‌شناسی، دورۀ 10، شمارۀ 2، صص: 97-83.
- دانا، محسن، 1393، «کاوش نجات‌بخشی تپه بیمارستان آشخانه، خراسان شمالی». مقاله‌های کوتاه دوازدهمین گردهم‌آیی سالانه باستان‌شناسی ایران، تهران: سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، صص: 183- 180.
- رجبی، نوروز، 1392، «گزارش پایانی بررسی باستان‌شناختی شهرستان بجنورد و راز و جرگلان». بایگانی پژوهشکدۀ باستان‌شناسی (منتشر نشده).
- روستایی، کوروش؛ و کوهی‌گیلوان، مجید، 1386، «تپه حصار در عصر آهن». نامۀ پژوهشگاه، شمارۀ 20 و 21، صص: 88-69.
- زارع، شهرام، 1390، «گزارش بررسی باستان‌شناسی شهرستان مانه و سملقان (خراسان شمالی)». فصل دوم، بهار 1390، بایگانی پژوهشکدۀ باستان‌شناسی (منتشر نشده).
- سرلک، سیامک، 1390، باستان‌شناسی و تاریخ قم: کاوش‌های باستان‌شناختی محوطه قلی‌درویش جمکران- قم. قم: شاخص.
- شریفی، عبدالمطلب، 1386، «کاوش‌های باستان‌شناسی در محوطه عصر آهن گنداب شهمیرزاد، استان سمنان». گزارش‌های باستان‌شناسی (7)، جلد دوم: مجموعه مقالات نهمین گردهمایی سالانه باستان‌شناسی ایران، تهران: سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گرشگری، معاونت پژوهشی، پژوهشکده باستان‌شناسی، صص: 245-229.
- طلایی، حسن، 1387، عصر آهن ایران،.تهران: سمت.
- عزیزی‌خرانقی، محمدحسین؛ و ناصری، رضا، 1391، «لایه‌نگاری بخش جنوبی تپه سگزآباد». پیام‌باستان‌شناس، سال 9، شمارۀ 18، صص: 96-77.
- عطایی، محمدتقی، 1388، «گزارش بررسی باستان‌شناسی شهرستان مانه و سملقان (خراسان شمالی)» فصل نخست، بهار 1388، بایگانی پژوهشکدۀ باستان‌شناسی (منتشر نشده).
- فهیمی، حمید، 1387، «فرهنگ عصر آهن در بخش جنوبی مرکز فلات ایران: گزارش مقدماتی بررسی اشیاء بازیافته محوطه میلاجرد، نطنز». باستان‌شناسی و تاریخ، شمارۀ پیاپی 45، صص: 42-32.
- کامبخش‌فرد، سیف‌الله، 1386، سفال و سفالگری در ایران، از ابتدای نوسنگی تا دوران معاصر. تهران: ققنوس.
- گاراژیان، عمران، 1386، «گزارش بررسی و شناسایی آثار باستانی و تاریخی‌ فرهنگی دشت سملقان استان خراسان شمالی». بایگانی پژوهشکدۀ باستان‌شناسی (منتشر نشده).
- گل‌محمدی، زهرا؛ ناصری، رضا؛ و ملکزاده، مهرداد، 1393، «غلام‌تپه جعفرآباد: بازشناسی یک محوطه اقماری سیلک IV در کوهپایه‌های کاشان». مجموعه مقالات همایش بین‌المللی باستان‌شناسان جوان، به‌کوشش: محمدحسین عزیزی‌خرانقی، مرتضی خانی‌پور و رضا ناصری، تهران: دانشگاه تهران، صص: 356-337.
- گیرشمن، رومن، 1389، سیلک کاشان. جلد دوم، ترجمۀ اصغر کریمی و آزیتا همپارتیان، کاشان: نشر مرسل.
- مجیدزاده، یوسف، 1389، کاوش‌های محوطه باستانی ازبکی، جلد دوم: سفال. تهران: اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان تهران.
- مدودسکایا، یانا، 1383، ایران در عصر آهن I. ترجمۀ علی اکبر وحدتی، تهران: سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری، پژوهشکده باستان‌شناسی.
- میرزایی، آزیتا، 1387، «گزارش بررسی و شناسایی شهرستان‌های فاروج و شیروان، خراسان شمالی». بایگانی پژوهشکدۀ باستان‌شناسی (منتشر نشده).
- نقشینه، امیرصادق، 1383، «طبقه‌بندی کوزه‌های لوله‌دار عصر آهن و پراکندگی مکانی و زمانی آن‌ها». مجلۀ تخصصی باستان‌شناسی، سال اول، شمارۀ  1، صص: 35-52.
 
- Askarov, A., 1992, “The beginning of the Iron Age in Tranoxiana”. History of Civilizations of Central Asia, violume 1: The Dawn of Civilization: Earliest Times to 700 B.C., A. H. Dani & V. M. Masson (eds.), Paris: UNESCO, Pp: 441- 458.
- Bendezu-Sarmiento, J. & Lhuillier, J., 2011, “Iron Age in Turkmenistan: Ulug depe in the Kopetdagh piedmont”. M. A. Mamedov (ed.), Historical and Cultural sites of Turkmenistan. Discoveries, Researches and restoration for 20 years of independence, Ashgabat: Türkmen döwlet nesiryat gullugy, Pp: 238–249.
- Biscione, R. & Vahdati, A., 2012, “The Iranian-Italian Archaeological Mission”. Studi Micenei ed Egeo-Anatolici, Vol. 53, Pp: 355- 360.
- Bonora, G. L. & Vidale, M., 2008, “An Aspect of the Early Iron Age (Yaz 1) Periods in Margiana: Ceramics Production at Site No. 999”. In: The Bronze Age and Early Iron Age in the Margiana Lowlands: Facts and Methodological Proposals for a Redefinition of the Research Strategies, S. Salvatori & M. Tosi (eds.), London: BAR International Series 1806, Pp: 1- 27.
- Cleuziou, S., 1985, “L’Age du Fer à Tuerng Tepe (Iran) etses Relations avec l’Asie Centrale”. L’Archéologie de la Bactriane Ancienne, CNRS, Paris, Pp: 175-200.
- Danti, M., 2013a, “The Late Bronze Age and Early Iron Age in Northwestern Iran”. The Oxford Handbook of Ancient Iran, D. T. Potts (ed.), Oxford: University Press, Pp: 327-376.
- Danti, M., 2013b, Hasanlu V: The Late Bronze and Iron I Periods. Philadelphia: University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology.
- Dyson, R. H., 1965, “Problems of Protohistoric Iran as Seen from Hasanlu”. Journal of Near Eastern Studies, Vol. 24, No. 3, Pp: 193-9.
- Genito, B., 1998, “The Iron Age in Merv Oasis”. In: The Archaeological Map of the Murghab Delta, Preliminary Reports 1990-95, Gubaev, A., G. Koshelenko, M. Tosi (eds.), Roma: IsIAO, Pp: 1- 14.
- Ghirshman, R., 1939, Fouilles de Sialk Pres de Kashan. Paris.
- Ghirshman, R., 1954, Iran from the Earliest Times to the Islamic Conquest. Baltimore.
- Ghirshman, R., 1964, “Invasions des nomades sur le plateau Iranien aux prémiers siécles du I mill. av. J.C.”, In: Dark Ages and Nomads c. 1000 B.C.: Studies in Iranian and Anatolian Archaeology, R. Ghirshman et al. (eds.), Istanbul: Nederland Historisch-Archeologische Instituut.
- Ghirshman, R., 1977, L’Iran et la migration des Indo-Aryens et des Iraniens. Leiden.
- Goff, C., 1968, “Luristan in the first half of the first millennium B.C., a preliminary report on the first season’s Excavations at Baba Jan and associated surveys in the eastern Pish- i Kuh”. Iran, vol. VI, Pp: 105-134.
- Haerinck, E., 1988, “The Iron Age in Guilan: Proposal for a Chronology”. In: Bronze-working Centers of Western Asia c. 1000–539 B.C., ed. John Curtis, New York: Kegan Paul International, Pp: 63–78.
- Jafari, J. & Thomalsky, J., (with contributions by: Farjami, Friederike Jürcke, Jan Lentschke, Hardy Maass, Koroush Mohammadkhani, Jörg Fassbinder and Florian Becker), 2016, “The Iranian-German Tappe Rivi Project (TRP), Nirth-Khorasan: Report on the 2016 and 2017 Fieldworks”, AMIT, Vol. 48, Pp: 77-120.
- Kohl, Ph., 1984, Central Asia Paleolithic Beginnings to the Iron Age. Paris.
- Krol, S., 1994, “Habur-Ware im Osten oder: Der TAVO auf Irrwegen im Iranischen Hochland”. In: Beiträge zur Altorientalischen Archäologie und Altertumskunde, ed. P. Calmeyer, K. Hecker, L. Jakob-Rost, and C. Walker, Wiesbaden: Harrassowitz, Pp: 159–66.
- Kuz'mina, E. E., 2007, The Origin of the Indo-Iranians. Leiden/Boston: Brill.
- Lecomte, O., 2005, “The Iron age of Northern Hyrcania”. Iranica Antiqua, Vol. XL, Pp: 461-478.
- Malekzadeh, M.; Saeedyan, S. & Naseri, R., 2014, “Zar Bolagh: A Late Iron Age Site in Central Iarn”. Iranica Antiqua, Vol. XLIX, Pp: 159-191.
- Masson, V. I. & Sarianidi, V. I., 1972, Central Asia, Turkmenia before the Achaemenids. Thames & Hudson.
- Masson, V. M., 1959, Drevnezemledel’českaya kul’tura Margiany, Materialy i Issledovanija po Arxeologii SSSR. Vol. 73, Moskva: Nauka.
- Medvedeskaya, I. N., 1983, “Kosnkiy ubor iz mogil’nika Sialk V”. Iranica Antiqua, Vol. XVIII, Pp: 59-80.
- Muscarella, O. W., 1974, “The Iron Age at Dinkha Tepe, Iran”.Metropolitan Museum Journal, Vol. 9, Pp: 35- 90.
- Muscarella, O. W., 1994, “North-Western Iran: Bronze Age to Iron Age”. In: Anatolian Iron Ages 3, ed. A. Çilingiroğlu and D. French, Ankara: The British Institute of archaeology, Pp: 139–54.
- Negahban, E. O., 1996, Marlik, the Complete Excavation Report. Philadelphia: The University Museum, University of Pennsylvania.
- Rezaei, M. H.; Zanganeh Ebrahimi, J. & Basafa, H., 2018, “The Settlement Patterns in Roshtkhar Plain, Northeastern of Iran”. Iran, Vol.57, Pp: 1-14.
- Thomalsky, J., 2005, “Die eisenzeitliche Keramik von Zendān-e Soleimān in Iranisch Āzarbāijān”. AMIT, Band 37, Pp: 1-75.
- Vahdati, A. A., 2018, “The Early Iron Age in Northern Kharasan”. In: A Millennium of History, The Iron Age in southern Central Asia (2nd and 1st Millennia B.C.), Proceedings of the conference held in Berlin (June 23–25, 2014). Dedicated to the memory of Viktor Ivanovich Sarianidi. Johanna Lhuillier & Nikolaus Boroffka (eds.), Berlin: Deutshes Archäologisches Institut, Pp: 51-66.
- Vahdati, A. A., 2016, “A Preliminary Report on the First Season of Jayran Tepe in the Plain of Esfarayen, Northeastern Iran, 2012”. Iranica Antiqua, Vol. LI, Pp: 85-101.
- Vanden Bergh, L., 1964, La nécropole de khurvin. Istanbul.
- Venco Ricciardi, R., 1980, “Archaeological Survey in Upper Atrek Valley (Khorassan, Iran), Preliminary Report”. Mesopotamia, Vol. 15, Pp: 51- 72.
- Young, T. C. Jr., 1965, “A Comparative Ceramic Chronology for Western Iran, 1500-500 B.C.”. Iran, Vol. III, Pp: 53-83.
- Young, T. C. Jr., 1967, “The Iranian Migration into the Zagros”. Iran, vol. V, Pp: 11-34.