تحولات فرهنگی و اقتصادی نیمۀ نخست هزارۀ پنجم پیش ازمیلاد در دشت قزوین بر پایۀ نتایج کاوش اضطراری محوطۀ خُلَهکوه تاکستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آزمایشگاه بیوباستان شناسی، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دکترای باستان شناسی، گروه باستان شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 آزمایشگاه گیاه باستان‎شناسی پایگاه میراث جهانی شهرسوخته و موزۀ منطقه ای جنوب شرق، سیستان وبلوچستان، ایران.

چکیده

محوطۀ باستانی خُلَه‌کوه به‌سبب داشتن موقعیتی ویژه در بافت شهری تاکستان، مورد تخریب و تعارض قرار گرفته است. امروزه از وسعت 7 هکتاری محوطه، فقط 3.5 هکتار باقی‌مانده است. طی برنامه‌های عمرانی دهۀ 1390 ه‍.ش.، تصمیم بر آن بود که بخشی از محوطه تبدیل به پارکینگ وسایل نقلیه و بخشی دیگر تبدیل به فضای سبز شود. به‌همین سبب، کاوش اضطراری خُلَه‌کوه در سال 1393 با اهداف شناسایی شاخصه‌های فرهنگی و زیستی دوره‌های موجود و حفاظت از محوطه با آغاز و تداوم فعالیت‌های پژوهشی باستان‌شناسی به‌انجام رسید. در نتیجۀ کاوش‌ها، آثاری از یک روستای تک‌دوره‌ای مربوط به دورۀ مس‌وسنگ انتقالی (فلات قدیم ب) از نیمۀ نخست هزارۀ پنجم پیش‌ازمیلاد در نهشته‌های تحتانی محوطه شناسایی شد. این مرحله از روستانشینی، با وجود تحولات اساسی در فرهنگ و اقتصاد مردمان فلات‌مرکزی، بسیار حائز اهمیت است. شواهد نویافتۀ خُلَه‌کوه، برای درک بهتر از چگونگی رخداد و مقیاس تحولات فرهنگی و اقتصادی مردمان فلات‌مرکزی، مورد ارزیابی قرار گرفت. پرسش‌ها عبارتنداز: شاخصه‌های فرهنگی-اجتماعیِ و نظام معیشتی در خُلَه‌کوه و برهم‌کنش‌های فرهنگی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در هزارۀ پنجم پیش‌ازمیلاد چگونه بوده است؟ فرض بر این است که شاخصه‌های فرهنگی خُلَه‌کوه قابل‌قیاس با محوطه‌های هم‌زمان در فلات‌مرکزی ایران است و با این محوطه‌ها برهم‌کنش داشته و نظام معیشتی در دورۀ گذار از نوسنگی، ترکیبی از کشاورزی و دامپروری بوده است. روش پژوهش به این‌صورت است که پس از شرح اجمالیِ کاوش اضطراری خُلَه‌کوه، سعی‌بر تفسیر یافته‌ها با تأکید بر گاهنگاری نسبی و مطلق، برهمکنش‌های فرهنگی، دامپروری و کشاورزی شده است. نتایج نشان می‌دهد که خُلَه‌کوه، ویژگی‌های محلی و مناطق همجوار را دارد. سنت‌های سفالگری نشان از یکپارچگی فرهنگی در فلات‌مرکزی در دورۀ مس‌وسنگ انتقالی دارد. پیشرفت قابل‌توجهی در کشاورزی مبتنی‌بر آبیاری و دامپروری با گسترش بهره‌برداری از محصولات متنوع گوسفندسانان و گاو، طی دورۀ مس‌و‌سنگ انتقالی و عصر مس‌وسنگ در منطقه مشاهده می‌شود؛ هم‌چنین، شواهد گیاه‌باستان‌شناسی و دیرین گرده‌شناسی نشان می‌دهد که شرایط اقلیمی خشک در اواسط هزارۀ پنجم پیش‌ازمیلاد در منطقه حاکم می‌شود. این پدیده، زیستگاه‌های انسانی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural and Economic Transformations of the First Half of the Fifth Millennium B.C. in the Qazvin Plain, Based on the Results of Salvage Excavations at Kholah Kouh of Takestan

نویسندگان [English]

  • Hossein Davoudi 1
  • Niloufar Moghimi 2
  • Zohreh Shirazi 3
1 Biological Laboratory, Central Laboratory of the University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Ph.D. in Archeology, Department of Archeology, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Plant Archaeological Laboratory of Shahr-e Sokhta World Heritage Site and Museum of Southeastern Regions, Sistan and Baluchestan, Iran.
چکیده [English]

Abstract
The archaeological site of Kholah Kouh, due to its special location in urban districts of Takestan town, has been threatened by construction and developing activities. Some parts of the site completely destroyed by construction of mall, residential houses and mosque. Just 3.5 ha of site remained from 7 ha core zone. Takestan Municipality, in the framework of construction programs of 2010 decade, decided to transform this mound to a park and a car parking area. In this regard, Kholah Kouh Salvage Archaeological Project started subsequently in 2014 by various research and administrative goals. Main objectives of excavations were identifying cultural characteristics of occupational periods, protection of site destroying by continuity of archaeological activities, and investigating site’s feasibility to establish an archaeological site museum and tourism cultural landscape in the site. Evidence of a Transitional Chalcolithic / Early Plateau B village from the first half of the fifth millennium BC had been discovered during excavations in the lower accumulations of site. This step of village settlements had significance due to substantial transformations in culture and economy of habitants of Central Plateau of Iran. Hence, the new evidence from Kholah Kouh were evaluated for better understanding of how and scale of these transformations. This paper, at the first, has a glance to the results of excavations. Then, by using the cultural ecology approach, attempts to interpret the finds, emphasizing relative and absolute chronology, cultural interactions, herding and agriculture. The results indicate that, Kholah Kouh has local and neighborhood regions traits. The pottery traditions show the cultural homogeneity in Central Plateau during Transitional Chalcolithic. Considerable developments are observable in agricultural activities based on irrigation and expand of exploitation of various products of sheep, goat and cattle during the period under discussion. The archaeobotanicl and paleontological researches indicate the domination of the dry climate in the mid fifth millennium BC which affected human habitats.
Keywords: Cultural Interaction, Bioarchaeology, Transitional Chalcolithic, Kholah Kouh, Central Plateau of Iran.
 
Introduction
The archaeological site of Kholah Kouh is located in Takestan city, Qazvin Province. Some parts of site completely destroyed by construction of mall, residential houses and mosque in the last decades. The area of core zone estimated nearly 7 ha according to the previously delimitation sounding at site, while today, just 3.5 ha of site is remained. The salvage archaeological project had been conducted in the summer of 2014, due to the decision of Takestan Municipality to construction of parking and park area in core zone of Kholah Kouh. The main objectives of excavations were the identifying cultural characteristics of occupational periods, protection of site destroying and evaluation of site feasibility to establish an archaeological site museum and tourism cultural landscape. Given to the results of excavations, the lower accumulations of site, nearly 4 meters, belonged to the Transitional Chalcolithic / Early Plateau B period (the first half of fifth millennium BC), while the upper layers included Historic and Islamic periods. Many important cultural and economic transformations were evidenced during Transitional Chalcolithic (TC) period in the region. Hence, this paper deals with the introducing the new set of data from Kholah Kouh, emphasising relative and absolute chronology, cultural interactions, herding and agriculture.
Three trenches were exposed during the 2014 campaign in northern, center and southern parts of site, respectively named Tr. I, II, and III. The main finds of TC period were discovered in Trench I by four meters of cultural deposits and six occupational phases. The finds included young and infant human burials, piśe and mud-brick spaces, faunal and floral remains, potsherds, various special finds and etc. Also the lowermost layers of trenches II and III related to TC period. The typical ceramics of the first half of fifth millennium BC in the Qazvin Plain (Malek Shahmirzadi, 1977), were recovered at Kholah Kouh, such as Zagheh painted ware, crusted or standard ware, and Cheshmeh-Ali ware. Other types include simple buff and red wares, course red ware, and local painted red ware. The standard ware with 36% of collection is the most common type, whereas Cheshmeh-Ali ware consisted just 2% of potsherds. No major changes observed in general trend of ceramic frequency during occupational phases. A thermoluminescence dating of a potsherd from the deepest layer of Trench I, demonstrated the date of 4870±500 BC. TC period divided into two sub-periods, Early and Late, according to the new chronological framework of Central Plateau (Pollard et al., 2013). In this regard, Kholah Kouh seems to be related to the Early Transitional Chalcolithic, a time span between 5200-4600 BC.
 
Discussion
Ceramic collection of Kholah Kouh compared with other sites in order to evaluation of cultural interactions in the Central Plateau of Iran. Tappeh Zagheh (Malek Shahmirzadi, 1977) and Ebrahim Abad (Fazeli et al., 2009) are well known TC sites in the Qazvin Plain, representing the same features with Kholah Kouh. Noticeable that, painted and standard wares of Zagheh, were more common in the Qazvin Plain than other areas of the region. These typical wares consists a few proportion of the ceramic collections of Tehran and Kashan plains (Fazeli et al., 2013). The pottery traditions, however, demonstrate the cultural homogeneity during the TC period in Central Plateau. The cultural traits of TC period, especially Cheshmeh-Ali ware, were reported in the excavated and surveyed sites of southern and southeastern shores of Caspian Sea, and eastern ridges of Central Zagros. Considering to these evidences, Takestan County could be allocated as north-westernmost expansion of TC culture. Two various pottery traditions were identified during the Early Chalcolithic: a Plum ware / Godin VII in the north and northwest, and fine painted Red and Buff / Sialk III1-3 more common in the eastern and southern areas of Central Plateau. Cultural interactions with southern Zagros and southwestern of Iran were evidenced by the presence of some cultural features of mentioned regions. Once again, the cultural homogeneity has observed during Middle and Late Chalcolithic periods by typical fine painted Buff and Red / Sialk III4-7 throughout Central Plateau and neighboring regions. The origin of these potteries goes back to the TC and EC period of the region. It seems that the cultural features of the Late Transitional Chalcolithic (4600-4300 BC) hadn’t well introduced yet.
 
Conclusion
The archaeobotanicl and paleontological researches indicated the domination of the dry climate in the mid fifth millennium BC, which probably affected decreasing human habitats.
The study of faunal and botanical remains of Kholah Kouh and their comparison with other sites of region, exhibited the striking developments in animal husbandry and agriculture. The exploitation of several products of sheep, goats and cattle evidenced at Kholah Kouh. Gazelle, onager, wild sheep and goat were the game animals. The low proportion of these animals in the collection, show the peripheral role of hunting in subsistence economy of Kholah Kouh habitants. The same trend was observed in animal exploitation of other contemporary sites in the region (Mashkour et al., 1999). The cattle counts increased from TC to LC periods. The herding of sheep and cattle in the fifth millennium BC, represented the developments of animal husbandry and sedentism. The identified plants included various types of wheat, barley and legume by using dry farming and irrigation. Considering to the Kholah Kouh results and other sites of the region, wheat and barley were the main cultivated crops and substantial source from the Neolithic to the Bronze Age (Shirazi, 2006; Shirazi and Tengberg, 2012). The charcoal remains of tamarix, populus, amygdalus, solanaceae, chenopodiaceae and monocotyledon were identified in Kholah Kouh. Most of charcoals with 73% of collection belonged to the trees depend on more water and moisture condition, while just 1% related to the steppe plants. This evidence shows the wetter condition and the presence of river and springs in the periphery of site.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Interaction
  • Bioarchaeology
  • Transitional Chalcolithic
  • Kholah Kouh
  • Central Plateau of Iran
- داودی، حسین، 1393، «گزارش مقدماتی کاوش نجات‌بخشی در محوطۀ باستانی خُلَه‌کوه، شهرستان تاکستان، استان قزوین». تابستان 1393، مرکز اسناد پژوهشکدۀ باستان‌شناسی (منتشر نشده).
- داودی، حسین؛ مقیمی، نیلوفر؛ صادقی، ابراهیم، 1397، «گمانه‌زنی به‌منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه زاغه آبیک، استان قزوین». گزارش‌های شانزدهمین گردهمایی سالانۀ باستان‌شناسی ایران (مجموعه مقالات کوتاه 1396)، تهران: پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری: صص 190-185.
- رضایی کلج، محمدرضا، 1390، «گزارش مقدماتی گمانه‌زنی و تدقیق عرصه محوطۀ خُله‌کوه، تاکستان». مرکز اسناد اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان قزوین (منتشر نشده).
- سرلک، سیامک، 1390، باستان‌شناسی و تاریخ قم. سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان قم: انتشارات شاخص.
- شریفی، مصطفی؛ شیرازی، روح‌الله؛ موسوی‌کوهپر، سیدمهدی؛ ماهفروزی، علی، 1395، «شناسایی الگوهای استقراری عصر مس و سنگ شرقی مازندران». پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، شمارۀ 10، دورۀ 6، صص: 66-47.
- شیرازی، زهره؛ تنگبرگ، مارگارتا؛ مشکور، مرجان؛ ملاصالحی، حکمت‌اله، 1385، «گزارش مقدماتی مطالعات باستان‌گیاه‌شناسی در تپه زاغه، تلاش برای بازسازی پوشش گیاهی دشت قزوین در هزارۀ ششم پیش‌ازمیلاد». باستان‌شناسی، دو فصلنامۀ تخصصی پژوهش‌های باستان‌شناسی و مطالعات میان‌رشته‌ای، سال دوم، شمارۀ 4، صص: 46-26.
- شیرزاده، غلام؛ کاکا، غفور، 1393، «گمانه‌زنی به‌منظور لایه‌نگاری تپه قلعه سرسختی شازند، استان مرکزی». مجموعه مقاله‌های کوتاه دوازدهمین گردهم‌آیی سالانۀ باستان‌شناسی ایران، تهران: پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، صص: 295-292.
- عسگری، محمدرضا، 1383، «الگوی استقراری منطقۀ آبیک قزوین از نوسنگی تا پایان عصر آهن، مطالعه موردی تپه زاغه آبیک». پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد باستان‌شناسی، گروه باستان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس (منتشر نشده).
- علی‌یاری، احمد؛ طلایی، حسن، 1397، «تحلیل نقش و فرم سفال‌های تپه اسماعیل‌آباد». مطالعات باستان‌شناسی، دورۀ 10، شمارۀ 1، صص: 205-189.
- فاضلی‌نشلی، حسن، 1388، «گزارش مقدماتی کاوش‌های باستان‌شناسی تپۀ سیلک شمالی (فصل اول و دوم)؛ گزارش مقدماتی لایه‌نگاری محوطۀ قبرستان نوش‌آباد». مرکز اسناد پژوهشکدۀ باستان‌شناسی (منتشر نشده).
- فاضلی‌نشلی، حسن؛ ایلخانی، هنگامه؛ مارقوسیان، آرمینه؛ بشکنی، امیر، 1386، «گزارش مقدماتی گمانه‌زنی و لایه‌نگاری تپه ابراهیم آباد دشت قزوین 1385». گزارش‌های باستان‌شناسی (7)، جلد اول، مجموعه مقالات نهمین گردهمایی باستان‌شناسی ایران، تهران، پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، صص: 406-376.
- کابلی، میرعابدین، 1394، کاوش‌های قره‌تپۀ قمرود. تهران: پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری.
- کوثری، یحیی، 1356، «گزارش مقدماتی گمانه‌زنی تپه خُله‌کوه». مرکز اسناد اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان قزوین (منتشر نشده).
- مشکور، مرجان، 1381، «مقدمه‌ای بر باستان‌جانورشناسی سیلک». به‌کوشش صادق ملک‌شهمیرزادی، زیگورات سیلک، سلسله گزارش‌های باستان‌شناسی 2، تهران: سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری (پژوهشگاه)، پژوهشکدۀ باستان‌شناسی، صص: 142-135.
- مشکور، مرجان؛ محاسب، فاطمه آزاده، 1389، «شکار و دامپروری در دشت ساوجبلاغ از هزارۀ ششم تا عصر آهن؛ پژوهشی باستان‌جانورشناختی در محوطۀ ازبکی (تپه‌های جیران، مارال، دوشان و ازبکی)». به‌کوشش یوسف مجیدزاده، کاوش‌های محوطه باستانی ازبکی، جلد اول: هنر و معماری، تهران: اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان تهران، صص: 300-285.
- مقیمی، نیلوفر، 1397، «بازشناسی ساختارهای اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی منطقه تاکستان در هزاره‌های پنجم و چهارم پ.م.». رسالۀ دکتری باستان‌شناسی، گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران (منتشر نشده).
- ملک‌شهمیرزدای، صادق، 1385، سیلک: کهن‌ترین روستای محصور ایران؛ گزارش نهایی. تهران: پژوهشکدۀ باستان‌شناسی.
- ملک‌شهمیرزدای، صادق؛ نوکنده، جبرئیل، 1379، آق‌تپه. سازمان میراث‌فرهنگی کشور: معاونت پژوهشی و اداره کل میراث‌فرهنگی استان گلستان.
- ملکی، سعدی، 1379، «گمانه‌زنی خُله‌کوه تاکستان». مرکز اسناد اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان قزوین (منتشر نشده).
 
- Arbuckle, B. S.; Price, M. D.; Hongo, H. & Oksüz, B., 2016, “Documenting the initial appearance of domestic cattle in the Eastern Fertile Crescent (northern Iraq and western Iran)”. Journal of Archaeological Science, No. 72, Pp: 1-9.
- Arne, T. A. J., 1945, Excavations at Shah Tepe, Iran. Vol. 27, Elanders boktryckeri aktiebolag.
- Contenau, G. & Ghirshman, R., 1935, Fouilles du Tepe-Giyan pre de Nehavend 1931 et 1932. Paris: Librairie Orientaliste Paul Geuthner.
- Coon. C. S., 1952, “Excavation in Hotu, Iran. 1951, A preliminary report”. Proceeding of the American philosophica Society, No. 96 (3), Pp: 231-249.
- Costantini L. & Costantini-Biasini, L., 1985, “Agriculture in Baluchistan between the 7th and the 3rd millennium B.C”. Newsletter of Baluchistan Studies 2, IstitutoUniversitario Orientale, Naples, Pp: 16-23.
- Deshayes, J., 1963, “Rapport Préliminaire sur les deux premières Campagnes de Fouille a Tureng Tépé”. Syria, No. 40, Pp: 85-99.
- Fazeli Nashli, H.; Coningham, R. A. E. & Batt, C. M., 2004, “Cheshmeh- Ali Revisited: Toward an Absolute Dating of the Late Neolithic and Chalcolithic of Iran, Tehran Plain”. IRAN, No. 42, Pp: 13-24.
- Fazeli Nashli, H.; Wong, E. H. & Potts, D. T., 2005, “The Qazvin Plain Revisited: a Reappraisal of the Chronology of the Northwestern Central Plateau, Iran, in the 6th to the 4th Millennium BC”. Ancient Near Eastern Studies, No. 42, Pp: 3-82.
- Fazeli Nashli, H.; Coningham, R. A. E.; Young, R. L.; Gillmore, G. K.; Maghsoudi, M. & Valipour, H. R., 2007, “Socio-Economic Transformations in the Tehran Plain: Final Season of Settlement Survey and Excavations at Tepe Pardis”. IRAN, No. 45, Pp: 267-285.
- Fazeli Nashli, H.; Beshkani, A.; Markosian, A.; Ilkhani, H.; Abbasnegad Seresty, R. & Young, R., 2009, “The Neolithic to Chalcolithic Transition in the Qazvin Plain, Iran: Chronology and Subsistence Strategies”. Archaologische Mitteilungen Aus Iran Und Turan (AMIT), No. 41, Pp: 1-21.
- Fazeli Nashli, H.; Coningham, R. A. E.; Marghussian, A.; Manuel, M.; Azizi Kharanaghi, H. & Pollard, M., 2013, “Mapping the Neolithic Occupation of the Kashan, Tehran and Qazvin Plains”.In: R. Matthews and H. Fazeli Nashli (eds.), The Neolithisation of Iran: the Formation of New Societies, Oxbow Books, Oxford, UK: 124-146.
- Malek Shahmirzadi, S., 1977, “Tepe Zagheh: A Sixth Millennium B.C. Village in the Qazvin Plain of the Central Iranian Plateau”. PhD Thesis, University of Pennsylvania.
- Hongo, H.; Pearson, J.; Öksüz, B. & Ilgezdi, G., 2009, “The Process of Ungulate Domestication at Çayönü, Southeastern Turkey: a Multidisciplinary Approach Focusing on Bos sp. and Cervus elaphus”. Anthropozoologica, No. 44 (1), Pp: 63-78.
- Mashkour, M., 2001, Chasse et elevage du Neolithique a l’Age du Fer dans la plaine de Qazvin (Iran). Etude Archaeozoologique des sites de Zagheh, Qabrestan et Sagzabad. These de Doctorate de l’Universite de Paris I-Pantheon-Sorbonne, Paris.
- Mashkour, M.; Fontugne, M. & Hatte, C., 1999, “Investigations on the Evolution of Subsistence Economy in the Qazvin Plain (Iran) from the Neolithic to the Iron Age”. Antiquity, No. 73, Pp: 65-76.
- Mashkour, M.; Tengberg, M.; Shirazi, Z. & Majidzadeh Y., 2013, “Bio-archaeological studies at Konar Sandal, Halil Rud basin, south eastern Iran”. Journal of EnvironmentalArchaeology, No. 18 (3), Pp: 222-246.
- Masuda, S. (et al.), 2013, “Tappeh Sang-e Chakhmaq: Investigations of a Neolithic Site in Northeastern Iran”. In: R. Matthews and H. Fazeli Nashli (eds.), The Neolithisation of Iran: the Formation of New Societies, Oxbow Books, Oxford, UK, Pp: 201-240.
- Pollard, A. M.; Davoudi, H.; Mostafapour, I.; Valipour, H. R. & Fazeli Nashli, H., 2012, “A New Radiocarbon Chronology for the Late Neolithic to Iron Age on the Qazvin Plain, Iran”. Humanities, No. 19 (3), Pp: 110-151.
- Pollard, A. M.; Fazeli Nashli, H.; Davoudi, H.; Sarlak, S.; Helwing, B. & Saeeidi Anaraki, F., 2013, “A New Radiocarbon Chronology for the North Central Plateau of Iran from the Late Neolithic to the Iron Age”. Archaeologische Mitteilungen aus Iran und Turan (AMIT), No. 45, Pp: 27-50.
- Quigley, M.; Fattahi, M.; Sohbati, R. & Schmidt, A., 2011, “Palaeoseismicity and Pottery: Investigating Earthquake and Archaeological Chronologies on the Hajiarab Alluvial fan, Iran”. Quaternary International, No. 30, Pp: 1-11.
- Schmidt, A.; Quigley, M.; Fattahi, M.; Azizi, Gh.; Maghsoudi, M.; Sohbati, R. & Fazeli Nashli, H., 2011, “Holocene Settlement Shifts and Palaeoenvironments on the Central Iranian Plateau: Investigating Linked Systems”. The Holocene, No. 21 (4), Pp: 583-595.
- Shirazi, Z., 2006, Dynamique de la végétation du Plateau central iranien, du Néolithique à l’âge du Bronze : Premières études anthracologiques de Tépé Sialk (Kashan) et de Tépé Zagheh (Qazvin). Mémoire de Master 2, University de Paris 1, Panthéon-Sorbonne
- Shirazi, Z. & Tengberg, M., 2012, “Vegetation and wood exploitation at Tappeh Sialk from the Neolithic to the Iron Age”. In: S. Malek Shahmirzadi (ed.), The villagers of Sialk, Tehran, ICHHTO, Pp: 17-26.
- Stronach, D., 1972, “Yarim Tepe”. In: Organizing Committee of the sixth International Congress of Iranian Art and Archaeology (ed.), Excavations in Iran, The British Contribution, Oxford, Pp: 21–23.
- Tengberg, M., 2003, “Archaeobotanical analysis at Tepe Sialk, results from the 2003/04 seasons”. In: S. M. Shahmirzadi (ed.), The Silversmiths of Sialk, Sialk Reconsideration Project, Monograph No. 2, Tehran, ICHHTO, Pp: 185-188.
- Tengberg, M., 2004, “Archaeobotanical analysis at Tepe Sialk, results from the 2003/04 seasons”. In: S. M. Shahmirzadi (ed.), The Potters of Sialk, Sialk Reconsideration Project Monograph No. 3, Tehran, ICHHTO: 25-32.
- Young, R., 2004, “Qazvin Plain Animal Bone Report”. In: H. Fazeli Nashli (ed.), Qazvin Plain Archaeology from Six millennium BC to First millennium BC, Tehran: University of Tehran publication.
- Young, R. & Fazeli, H., 2008, “Interpreting animal bones in Iran: considering new animal bone assemblages from three sites in the Qazvin Plain within a broader geofraphical and chronological perspective”. Paleorient, No. 34, Pp: 153-173.
- Zohary, D.; Hopf, M. & Weiss, E., 2012, Domestication of plants in the old world: the origin and spread of domesticated plants in south-west Asia. Oxford: Oxford University Press.