کلیدواژه‌ها = سامانیان
تعداد مقالات: 3
1. آغاز امارت اسحاق‌بن‌احمد سامانی (301ه.ق.) در سمرقند با استناد بر شواهد سکه‌شناسی

دوره 10، شماره 27، زمستان 1399، صفحه 173-188

10.22084/nbsh.2020.21034.2084

محمدامین سعادت مهر؛ حسین کوهستانی اندرزی؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ زهره جوزی


2. نمادشناسی و منشأیابی مضمون نقش گاو در سفالینه های نیشابور با اتکا بر متون تاریخی

دوره 10، شماره 27، زمستان 1399، صفحه 189-212

10.22084/nbsh.2019.18799.1923

نسرین بیک محمدی؛ احمد صالحی کاخکی؛ محمد ابراهیم زارعی